◼️ဒီကေန႔ (၁.၁.၂၀၂၀) ဟာ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ျခင္း ၆၁ႏွစ္ျပည့္တဲ့ေန႔ျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၉ခုႏွစ္က

လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ ၄၀၊ ၁၉၅၉ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔မွာ အေထြေထြသပိတ္ေၾက ာင့္ က်ဴးဘားလူ႔အဖြဲ႔ အစည္း တခုလံုး သြက္ခ်ာပါဒလိုက္ သြားၿပီး အာဏာရွင္ ဘတ္တစ္(စ္)တာကို တိုင္းျပည္ကေန ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ ခဲ့တယ္။ ဖီဒယ္ကက္(စ္)ထရိ ုနဲ႔ အားနစ္(စ္)တို ေခ်ေဂြဗားရားတို ႔ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ “ဇူလိုင္ (၂၆) လႈပ္ရွားမႈ” ေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ ရက္အနည္းငယ္အတြင ္း က်ဴးဘားၿမိဳ႕ေတာ ္ ဟဗားနားကို ၀င္စီးႏိုင္ခဲ့တ ယ္။ လူထုတရပ္လံုးက တခဲနက္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုခ ဲ့ၾကတယ္။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ ေရး ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင ္ခဲ့တယ္။ ဒီတိုက္ပြဲရဲ႕ လုပ္ငန္း စဥ္က ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ။ ဒီေတာ္လွန္ေရးရဲ ႕ လူမႈအေျခခံက ဘာလဲ။ ဒီျပသနာေတြကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔ အတိတ္ကို တခ်က္ျပန္ၾကည့္ရ ေအာင္။

[Source]

စပိန္ဟာ က်ဴးဘားကို ၁၈၉၈ခုႏွစ္မွာ လက္လြတ္လိုက္ရတယ ္။ တခ်ိန္က ကိုလိုနီအင္အားႀ ကီး တိုင္းျပည္ျဖစ္တ ဲ့ စပိန္ ရဲ႕ လက္က်န္ကိုလိုနီ တိုင္းျပည္ အနည္းငယ္ထဲက က်ဴးဘားကို လက္လႊတ္လိုက္ရျခ င္းျဖစ္တယ္။ စပိန္က က်ဴးဘားကို လက္လႊတ္လုိက္ရတယ ္ေျပာလို႔ က်ဴးဘားျပည္သူေတ ြ လြတ္လပ္ေရးရသြား ၿပီ မဆိုလိုဘူး။ က်ဴး ဘားကၽြန္းကို ကိုလိုနီအရွင္တေ ယာက္ဆီကေန ေနာက္ကိုလိုနီသမ ားတေယာက္ျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ဆီ လႊဲ ေျပာင္းလိုက္ျခင ္းသာျဖစ္တယ္။ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ေနာက္ သံုးႏွစ္ၾကာေအာင ္ အေမရိကန္က က်ဴးဘားကို စစ္တပ္စြဲ သိမ္းပိုက္ထားၿပ ီး၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နဲ႔ အုပ္စိုးခဲ့တယ္။ က်ဴးဘားကၽြန္းကိ ု အေမရိကန္က အခ်ိန္မေရြး စစ္ေရး အရ ၀င္စြက္ဖက္ပိုင္ ခြင့္ အတိအလင္း ခြင့္ျပဳထားေသာ ပလက္(ထ္)ျပင္ဆင္ ခ်က္ဥပေဒကို ၀ါရွင္တန္က အ တည္ျပဳၿပီး ၁၉၀၂ခုႏွစ္မွာမွ က်ဴးဘားသမၼတႏိုင ္ငံအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့တယ္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါ င္း ၆၀ၾကာေအာင္ က်ဴးဘားႏိုင္ငံေ ရးကို အေမရိကန္က အဆံုးအျဖတ္ျပဳခဲ ့တယ္။ (၁၉၀၆၊ ၁၉၁၂၊ ၁၉၁၇၊ ၁၉၂၀၊ ၁၉၃၃) ခုႏွစ္ ေတြမွာ အေၾကာင္းမ်ိဳးမ် ိဳးျပလို႔ အေမရိကန္က က်ဴးဘားကၽြန္းဆီ စစ္အင္အား အလံုးအရင္း ပို႔လႊတ္ခဲ့တယ္။

က်ဴးဘားလူ႔အဖြဲ႔ အစည္းရဲ႕ စီးပြားေရးဘ၀ကို အေမရိကန္ကသာ အဓိကျခယ္လွယ္ အုပ္စိုးထားခဲ့တ ယ္။ ဒီကၽြန္း ရဲ႕ အဓိက ေငြ၀င္လမ္းက ၾကံစိုက္ပ်ိဳးေရ းျဖစ္တယ္။ ေျမာက္ဘက္က အင္အားႀကီး အိမ္နီးခ်င္းဆီ ေဈးေကာင္း ေကာင္းနဲ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ၾကတယ္။ က်ဴးဘားက သၾကားစက္ရံုအမ်ာ းစုကို အေမရိကန္ အရင္းရွင္ကုမၸဏီ ေတြ က ပိုင္ဆိုင္ထားတယ ္။ အလားတူပဲ၊ (ေလာင္စာဆီ၊ လွ်ပ္စစ္၊ တယ္လီဖုန္း စတဲ့ စတဲ့) စီးပြားေရးအခ်က္ အခ်ာ က႑ေတြကိုလည္း အေမရိကန္ အရင္းရွင္ကုမၸဏီ ေတြ ကပဲ ပိုင္ဆိုင္ထားတယ ္။ အေမရိကန္က က်ဴးဘားကို ကိုလိုနီကၽြန္ျပ ဳရာမွာလည္း စပိန္ကိုလိုနီစန စ္ေအာက္မွာ ရွိခဲ့တဲ့ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ မႈစနစ္အေပၚမွာ အေျခခံထား တယ္။ ေျမရွင္ႀကီးလက္တ ဆုပ္စာကပဲ ေျမယာအမ်ားစုကို လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင ္ထားၿပီး လယ္သမားအမ်ားစုက ေျမမဲ့ယာမဲ့ အလုပ္သမားဘ၀ေရာက ္ေနရတဲ့ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ မႈစနစ္ျဖစ္တယ္။ ၀.၁%သာရွိတဲ့ လုပ္ခင္း (ပိုင္ရွင္) ေတြက ေျမယာစုစုေပါင္း ရဲ႕ ၂၀%ကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပ ီး၊ လုပ္ခင္း ၃၉%က ေျမယာစုစုေပါင္း ရဲ႕ ၃.၃%သာ ပိုင္ ဆိုင္ေနတယ္။ (လက္တဆုပ္စာကပဲ ေျမယာအမ်ားႀကီး ပိုင္ဆိုင္ေနေၾက ာင္း ေတြ႔ရမယ္။)

ဒီအေနအထားမွာ ေနာက္ထပ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း တဲ့ အုပ္စုဆိုလို႔ ေပၚထြန္းစ၊ အင္အားခ်ိနဲ႔ေနေ သးတဲ့ က်ဴးဘား ဘူဇႊာလူတန္းစားပ ဲရွိတယ္။ က်ဴးဘားဘူဇႊာလူတ န္းစားက အေမရိကန္ လက္ခြဲကုမၸဏီေတြ မလုပ္ေတာ့တဲ့ က႑ေလးေတြမွာပဲ ၀င္ထုတ္ႏိုင္ၾကေ သးတယ္။

အဲဒီကာလ က်ဴးဘားလူထုရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ကေတာ့ စုတ္ျပတ္သတ္လို႔ ။ ေခ်ာင္လည္တယ္ဆို တဲ့ ႏွစ္ေတြမွာကို အလုပ္လက္မဲ့ ႏႈန္းထားက ၂၅%ရွိတယ္။ ဆိုးရြားတဲ့ႏွစ္ ေတြမွာဆို ၅၀%အထိ ရွိတယ္။ စာမတတ္သူဦးေရက ဒု နဲ႔ေဒး။ ႏိုင္ငံသားတေယာက ္ တႏွစ္ပ်မ္းမွ်၀င ္ေငြက ၃၁၂ေဒၚလာသာရွိတယ ္။ (အေမရိကန္၊ ဒဲလ၀ယ္ ျပည္နယ္ မွာ ၂၂၇၉ေဒၚလာ ရွိခဲ့တာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ ပါ)။

က်ဴးဘားအလုပ္သမာ းလူတန္းစားဟာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိ ုက္ရာမွာ အေရးႀကီး အခန္းက႑က ေန ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစ ြာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့တ ယ္။ အလုပ္သမားထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိ ု ျမွင့္တင္ႏိုင္ေ ရး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစ ြာ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾ ကတယ္။ အလုပ္သမားထု ခ်ီတက္ပြဲႀကီးေတ ြ၊ သပိတ္လိႈ္င္းလံု းႀကီးေတြ အျပင္းအထန္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ လက္နက္ကိုင္အံုၾ ကြမႈေတြ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး သၾကားစက္ရံုေတြမ ွာ ေတာ္ လွန္ေရး ေကာင္စီေတြ ထူေထာင္ထားႏိုင္ ခဲ့တယ္။ အလုပ္သမားလူတန္း စားရဲ႕ ဒီတိုက္ပြဲေတြေၾ ကာင့္ စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ Machado အေမရိကန္ ရုပ္ေသးအစိုးရကိ ု ျဖိဳခ်ႏိုင္ခဲ့တ ယ္။ ဒီေနာက္မွာ Fulgencio Batista ေခါင္းေဆာင္ ၿပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တယ္ ။

က်ဴးဘားအလုပ္သမာ းလူတန္းစားရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားကို အေျချပဳရမယ့္အစာ း က်ဴးဘားကြန္ျမဴန စ္ပါတီ က စတာလင္၀ါဒ “ႏွစ္ဆင့္” သေဘာတရားကို ကိုင္စြဲခဲ့တယ္။ စတာလင္၀ါဒအရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟ ာ “နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေတာ္လ ွန္ေရး” အဆင့္ကို ပထမဆံုး ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖ ို႔ “တိုးတက္ ေသာ အမ်ိဳးသားအရင္းရ ွင္လူတန္းစား” ဆိုတာနဲ႔ မဟာမိတ္ျပဳရလိမ္ ့မယ္။ ဒီအဆင့္ကို ေအာင္ျမင္မွသာ ဆိုရွယ္ လစ္တိုက္ပြဲကို စဥ္းစားၾကရမယ္။ (၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံ ုအၿပီး ဗမာလက္၀ဲေတြက အဆင့္ သံုးဆင့္ ခ်မွတ္ ခဲ့ၾကပံုကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾ ကည့္ပါ။ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ ္ေရးအဆင့္၊ ဒီမိုကေရစီေရးအဆ င့္၊ ဆိုရွယ္လစ္ေရး အဆင့္ ဆိုတဲ့ အဆင့္ေသ သံုးဆင့္သေဘာတရာ းကို ေစာေၾကာၾကည့္ဖို ႔ စကားခ်ပ္ေျပာပါရ ေစ။ - ဘာသာျပန္ သူ)။ ဒီသေဘာတရားဟာ က်ဴးဘားေျမျပင္အ ေျခအေနနဲ႔ လံုး၀ကင္းကြာေနတ ယ္။ တကယ္ေတာ့ စတာလင္ ၀ါဒဟာ ကိုလိုနီတိုင္းျ ပည္တိုင္းက တကယ့္လူတန္းစားဆ က္ႏႊယ္ခ်က္ေတြကေ န ကင္းကြာေနတယ္။ က်ဴးဘား ေျမရွင္ႀကီးေတြန ဲ႔ ေပၚထြန္းစ ဘူဇႊာလူတန္းစားဟ ာ အေမရိကန္ အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ ႕နဲ႔ တပူးတည္း ခ်ည္ေႏွာင္ ထားၿပီးသားျဖစ္သ လို အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေ၀ခံလည္းျဖစ္ တယ္။ က်ဴးဘား ေျမရွင္ႀကီးေတြန ဲ႔ ေပၚထြန္းစ ဘူဇႊာလူတန္းစားမ ွာ ဘူဇႊာေတာ္လွန္ေရ း တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိၾကဘူး။ (ေျမရွင္ႀကီး စနစ္ဖ်က္သိမ္းၿပ ီး လယ္လုပ္သူလယ္ပို င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္လပ ္ေရး စတာေတြဟာ ဘူဇႊာေတာ္လွန္ေရ းက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင ္းရမယ့္ အလုပ္ေတြပဲ)။ ဒီတာ၀န္ေတြကိုသာ ထမ္းေဆာင္လိုက္မ ယ္ဆိုရင္ နယ္ခ်ဲ႕ကိုအမွီျ ပဳ ထားတဲ့ က်ဴးဘားဘူဇႊာလူတ န္းစားနဲ႔ ေျမရွင္ႀကီးေတြ ကိုယ္ေသတြင္း ကိုယ္တူးတာနဲ႔ အတူတူပဲ ျဖစ္မယ္။

က်ဴးဘားကြန္ျမဴန စ္ပါတီဟာ တကယ္မရွိတဲ့ “တိုးတက္ေသာ အမ်ိဳးသားအရင္းရ ွင္လူတန္းစား” ကိုရွာေဖြရင္း ဘတစ္(စ္)တကို အဲဒီလူတန္းစား ကိုယ္စားလွယ္အျဖ စ္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိသြ ားၿပီး၊ ေထာက္ခံအားေပးဖိ ု႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက တယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖ င့္ ဘတစ္(စ္)တ အာဏာရွင္စနစ္ေအာ က္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ို တရား၀င္အသိအ မွတ္ျပဳေပးခဲ့တယ ္။ ၁၉၄၂ခုႏွစ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အစိုးရ၀န္ႀကီး ၂ေနရာေတာင္ ရရွိခဲ့တယ္။

စစ္အာဏာရွင္ ဘတစ္(စ္)တ ကို Grau San Martín ဦးေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရနဲ ႔ အစားထိုးခဲ့တယ္။ တဖန္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွာ ဘတစ္(စ္)တ က ဒုတိယတခ်ီ စစ္အာဏာသိမ္းလို က္ျပန္တယ္။ တကယ့္အာဏာက အေမရိ ကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားန ဲ႔ ျပည္တြင္းက နယ္ခ်ဲ႕လက္ေ၀ခံေ တြဆီမွာ ရွိေနၿပီး ေဖာက္ျပန္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရေတ ြ၊ စစ္အာဏာသိမ္းအစိ ုးရေတြက ေတာက္ေလွ်ာက္အုပ ္ခ်ဳပ္လာတဲ့အခါ က်ဴးဘားျပည္သူေတ ြၾကား မေက်မနပ္မႈ ေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပ န္႔ အျမစ္တြယ္လာခဲ့တ ယ္။ အရင္းရွင္ေပါက္စ လူတန္းစားၾကားမွ ာကို မေက်မနပ္ျဖစ္မႈ ေတြ ေပါက္ဖြားလာတယ္။ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္လုပ္ငန ္းႀကီးေတြေၾကာင္ ့ မရွဴႏိုင္ မကယ္ႏိုင္ျဖစ္လာ တဲ့ အ ေသးစား လုပ္ငန္းရွင္ေထာ င္းေပါင္းမ်ားစြ ာ၊ ျပည္ပအင္အားႀကီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျခယ္လွယ္အုပ္စို းမႈကို မေက်မခ်မ္း ျဖစ္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခ ံျပဳ ေျမရွင္ႀကီးေတြေ ၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ လာတဲ့ ေျမယာအနည္းအက်ဥ္ းပိုင္ လယ္သမားေတြဟာ တိုက္ပြဲထဲပါလာခ ဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၅၃မွာ တိုးတက္ေသာ ေက်ာင္းသားအစုနဲ ႔ ပညာတတ္အစုဟာ က်ဴးဘားျပည္ရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားကိ ု အဆံုးသတ္ပစ္ဖို႔ တခုခုေတာ့ လုပ္ၾကဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ ဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔စုရံုးရသမ ွ် ေနာက္လိုက္ေနာက္ ပါ အနည္းငယ္နဲ႔ ဇူလိုင္ ၂၆ရက္ေန႔ မွာ Montcada စစ္တန္းလ်ားေတြက ို စတင္တိုက္ခိုက္ခ ဲ့ၾကတယ္။ ဒီထဲမွာ ဖီဒယ္(လ္)ကပ္(စ္ )ထရိုနဲ႔ သူ႔ညီ ေရာ(လ္) တို႔လည္း ပါခဲ့တယ္။ သူတို႔တေတြ ရံွဴးနိမ့္သြားၿ ပီး အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္။ ေထာင္ကလြတ္တာနဲ႔ မက္(ခ္)ဆီ ကို ဆီသြားၾကၿပီး “ဇူလိုင္ (၂၆) လႈပ္ရွားမႈ” ေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႔တည္ေဆာက္ ေရးကို ေစာက္ခ်လုပ္ခဲ့ၾ ကတယ္။ ကပ္(စ္)ထရိုတို႔ ေျပာက္က်ားတပ္ က်ဴးဘားျပည္တြင္ းကို ၁၉၅၆မွာ ၀င္လာခဲ့ၾကတယ္။

ဒီလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္က ေတာ္လွန္ေသာ အရင္းရွင္ေပါက္စ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္အရ ေျမဧ က ၁၁၀၀ အထက္ပိုင္ဆိုင္သ ူေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီ း ေျမယာေ၀ျခမ္းေရး လုပ္မယ္၊ ျပည္တြင္းေဈးကြက ္ က်ယ္ျပန္႔အားေကာ င္းလာေစဖို႔ အလုပ္သမားထုအတြက ္ အျမတ္ေ၀ငွေရး အစီအစဥ္ လုပ္ေပးမယ္၊ ၾကံထုတ္ လုပ္ေရးကို အေမရိကန္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္လုပ္ငန ္းေတြ အုပ္စီးထားႏိုင္ ေအာင္ စီစဥ္ထားတဲ့ ကိုတာ စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္မယ္ ။ “ဇူလိုင္ (၂၆) လႈပ္ရွားမႈ” ၁၉၅၆ လုပ္ငန္းစဥ္ ေၾကညာခ်က္မွာ “ဒီမိုကေရစီစံႏႈ န္း ေတြ၊ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ နဲ႔ လူမႈတရားမွ်တေရး … ဂ်က္ဖာဆန္၀ါဒ ဒီမိုကေရစီ တို႔ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈအတိုင ္း” လို႔ ေဖာ္ ျပထားတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေၾ ကညာခ်က္မွာပဲ “တိုင္းျပည္ရဲ႕ ကုန္ထုတ္အင္အားစ ု တိုးတက္လာေစေရး အရင္း နဲ႔ လုပ္အားၾကား သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မ ႈရွိတဲ့အေျခအေန” ကုိ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင ္း ေဖာ္ျပထား တယ္။

သံုးႏွစ္ၾကာ ေျပာက္က်ားစစ္ကိ ု သူရဲေကာင္းပီသစြ ာ တိုက္ခဲ့ၾကတယ္။ က်ဴးဘားလူထုရဲ႕ တခဲနက္ေထာက္ခံမႈ ကို ရခဲ့ၾကတယ္။ အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရယ္၊ ေျမရွင္ႀကီးေတြရ ယ္နဲ႔ တုိက္ရိုက္ခ်ည္ေ ႏွာင္ထားခံရတဲ့ လက္ တဆုပ္စာ လူတန္းစားကေတာ့ ေထာက္ခံအားေပးျခ င္းမရွိခဲ့ေပ။ ဒီလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အဓိက အေျချပဳ အင္အားက ေက်းလက္ေန ေျမမဲ့ယာမဲ့ လယ္သမားထုနဲ႔ အေသးစား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္ းရွင္ေလးေတြျဖစ္ တယ္။ သူတို႔ႀကံဳ ေတြ႔ေနရတဲ့ ျပသနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ ့ တခုတည္းေသာ လမ္းက ေျမရွင္ႀကီးေတြရ ဲ႕ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ သိမ္း ပိုက္ထားမႈကို အၾကမ္းဖက္ ျပန္သိမ္းပိုက္ေ ရးပဲ။ လယ္သမားအမ်ားစုန ဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဘတစ္(စ္)တ စစ္ တပ္ဟာ ဒီတိုက္ပြဲအတြင္ း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္္ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့တ ယ္။

၁၉၅၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ က်ဴးဘားတျပည္လံု း အေထြေထြသပိတ္ဆင္ ႏႊဲဖို႔ ေၾကညာလိုက္တယ္။ ဘတစ္(စ္)တ က်ဴးဘားကေန တခ်ိဳးတည္းလစ္ေျ ပးရေတာ့တယ္။ ကပ္(စ္)ထရိုရဲ႕ ေျပာက္က်ားတပ္ေတ ြဟာ Santiago de Cuba ကို ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာ က္လာခဲ့တယ္။ မၾကာခင္ရက္ပိုင္ းအတြင္းမွာပဲ Havana ကို ၀င္စီးႏိုင္ခဲ့တ ယ္။ အစိုးရ အသစ္ကို ထူေထာင္လိုက္တယ္ ။ အာဏာသိမ္းၿပီးကာ စက ကပ္(စ္)ထရို အေမရိကန္ကို ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြား ရင္း ႏ်ဴးေယာ့ခ္မွာ အခုလို ေၾကညာခဲ့တယ္။ “ငါတို႔ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိ ု အတိအလင္း ေျပာထားမယ္… က်ဴးဘားဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးမယ ့္ ပုဂၢလိက အရင္းရွင္ေတြရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏ ွံမႈ ေတြကို တံခါးဖြင့္ႀကိဳဆ ိုလ်က္ပါ။

ျပသနာက တိုးတက္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလ ဲမႈေတြ အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ပ င္ အေမရိ ကန္ နယ္ခ်ဲ႕အက်ိဳးစီ းပြား၊ ေျမရွင္ႀကီးေတြရ ဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားနဲ ႔ ထိပ္တိုက္တိုးခဲ ့ရတယ္။ တနည္းဆိုရရင္ နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ ဗိုလ္က်ႀကီးစုိး ေနတဲ့ ကာလမွာ ေခတ္ေနာက္က် တိုင္းျပည္တျပည္ အတြင္း ဘူဇႊာ ဒီမိုကေရစီေတာ္လ ွန္ ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေလာက ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျ ခင္းသည္ပင္ အရင္းရွင္စနစ္နဲ ႔ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို တိုက္ရိုက္စိန္ ေခၚလိုက္ရာ ေရာက္တယ္။ ဒီအခ်က္ကို ၁၉၁၇ခုႏွစ္ ရပ္ရွားေတာ္လွန္ ေရးက လက္ေတြ႔ အခိုင္အမာ သက္ေသ ထူခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။ ရပ္ရွားလို ေခတ္ေနာက္က်တိုင ္းျပည္တခုမွာ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး ဒီမိုကေရစီေတာ္ လွန္ေရးကို အလုပ္သမားလူတန္း စားကသာ ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊဲႏ ိုင္တယ္လို႔ ေဘာ္ရွီဗစ္ေတြက ျပတ္ျပတ္သားသား တင္ျပခဲ့တယ္။ (အဲဒီကာလမွာ အလုပ္သမားလူတန္း စားက လူဦးေရရဲ႕ ၁၀% ထက္မေက်ာ္ေသးဘူး ။ အေရအ တြက္ နည္းျခင္းက အဓိကမက်ဘူး)။

အလုပ္သမားလူတန္း စားဟာ တျခားအဖိႏွိပ္ခံ လူတန္းစားေတြ (အထူးသျဖင့္ လယ္သမားထု) ရဲ႕ တပ္ဦးကေန ဦးေဆာင္ အာဏာရယူၿပီးတဲ့အ ခါ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လ ွန္ေရးရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို တဆက္တည္း အေကာင္အ ထည္ေဖာ္သြားလိမ္ ့မယ္။ ဒီလို ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လ ွန္ေရးရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို တဆက္တည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွသာ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္သီးေအာင္ပြ င့္ကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေစ ႏိုင္မယ္။ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျ မာက္ ေရး ဒီမိုကေရစီေတာ္လ ွန္ေရးဟာ နယ္ခ်ဲ႕အက်ိဳးစီ းပြားေတြကို တိုက္ရိုက္ထိပါး လာတဲ့အခါ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္သီးေအာင္ပြ င့္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္ းႏိုင္ဖို႔ ေရွ႕တန္းေရာက္ အရင္းရွင္တိုင္း ျပည္ေတြက အားေကာင္း လွတဲ့ အလုပ္သမားလူတန္း စားရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ေသြးစည္းမႈ အကူအညီကို ရယူဖို႔လုိအပ္လာ တယ္။ ေတာ္လွန္ ေရးဟာ တိုင္းျပည္တျပည္ ထဲတင္မကပဲ ႏိုင္ငံတကာကို ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားရမယ ္။ (စတာလင္၀ါဒလို Socialism in one country လုပ္ရင္ ေသသြားမယ္။ မာ့ခ္စ္၀ါဒဟာ အင္တာေနရွင္နယ္၀ ါဒ ျဖစ္တယ္။ - ဘာသာျပန္သူ)

က်ဴးဘားမွာ ကပ္(စ္)ထရို အာဏာသိမ္းၿပီး ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြက အထက္ပါ သေဘာတရားကို အခုိင္အ မာ အတည္ျပဳေပးလိုက္ တယ္။ (နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေအာ က္ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွ ာ အလုပ္သမား လူ တန္းစားက တပ္ဦးကေန က်န္အဖိႏွိပ္ခံ၊ ေသြးစုပ္ခံ လူတန္းစားေတြကို ဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသားလြတ္ေျ မာက္ ေရး ဒီမိုကေရစီေတာ္လ ွန္ေရးကို ဆင္ႏႊဲရမယ္၊ အာဏာသိမ္း (၀ါ) ပစၥည္းမဲ့အာဏာရွ င္စနစ္ ထူေထာင္ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လ ွန္ေရး တာ၀န္ေတြကို တဆက္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သ ြားရမယ္) ဆိုတဲ့ သေဘာ တရား မွန္ကန္ေၾကာင္း ပိုၿပီး ထင္ရွားေပၚလြင္သ ြားရတာက ကပ္(စ္)ထရိုကိုယ ္တိုင္ နဂိုသူရည္ရြယ္ထာ းတဲ့ လုပ္ ငန္းစဥ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေျခအေနအရ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္ရလို႔ပ ဲ။

(ေတာ္လွန္ေရးအၿပ ီး ထူေထာင္လိုက္တဲ့ ) အစိုးရအသစ္က ေျမရွင္ႀကီးေတြ (တခ်ိဳ႕က အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြ) ပိုင္တဲ့ ေျမယာေတြကို စသိမ္းလိုက္တာနဲ ႔ ေျမရွင္ႀကီးေတြဘ က္က တန္ျပန္ခုခံမႈေတ ြ လုပ္လာတယ္။ အေမရိ ကန္နယ္ခ်ဲ႕က ေျမရွင္ႀကီးေတြရ ဲ႕ တန္ျပန္ခုခံမႈကိ ု ေထာက္ခံ ကူညီေပးတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေၾကာ င့္ ႏိုးၾကား တက္ၾကြေနတဲ့ လူထုကလည္း ေျမရွင္ႀကီးေတြ လက္၀ါးႀကီးအုုပ္ သိမ္းပိုက္ထားတဲ ့ ေျမယာေတြ သိမ္းပိုက္ဖို႔ အစိုးရကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ ္ ဖိအားေပးေတာင္းဆ ိုခဲ့ၾကတယ္၊ စက္ရံုေတြကို ၀င္သိမ္းၾကတယ္၊ သပိတ္ေတြ ဆင္ႏႊဲၾကတယ္။

က်ဴးဘားကၽြန္းေပ ၚက (အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕ပိုင္) ေလာင္စာဆီ ကုမၸဏီ သံုးခုက ရပ္ရွားကေန က်ဴးဘားဆီတင္ သြင္းလာတဲ့ ေလာင္စာဆီေတြကို မခ်က္ႏိုင္ေၾကာင ္း ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾက တဲ့ ၁၉၆၀ခုႏွစ္ေတြမွ ာ ပဋိပကၡအထြတ္ အထိပ္ကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ က်ဴးဘားအစိုးရက ၀င္ေရာက္ကိုင္တြ ယ္ခဲ့ရတယ္။ (အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕ပိုင္) ေလာင္ စာဆီ ကုမၸဏီ သံုးခုကို အစိုးရထိန္းခ်ဳပ ္မႈေအာက္ ထားခဲ့တယ္။ ဒီအခါ အေမရိကန္က လက္တံု႔ျပန္တဲ့အ ေနနဲ႔ က်ဴးဘားသၾကားတင္ သြင္းမႈ ကိုတာ ကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့ တယ္။ ရပ္ရွားက ၀ယ္ယူခဲ့တယ္။ ဒီေနာက္မွာ က်ဴး ဘားအစိုးရက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပး ကုမၸဏီ၊ တယ္လီဖုန္းကုမၸဏ ီ၊ ေလာင္စာဆီခ်က္လု ပ္ေရး စက္ရံုနဲ႔ သ ၾကားစက္ရံုေတြကိ ု ျပည္သူပိုင္သိမ္ းခဲ့တယ္။ က်ဴးဘားျပည္တြင္ းက အေမရိကန္လက္ခြဲက ုမၸဏီအားလံုးကို လည္း ျပည္သူပိုင္သိမ္ းလိုက္တယ္၊ ေနာက္ဆံုးမွာ က်ဴးဘားျပည္တြင္ းက အႀကီးဆံုးကုမၸဏီ ေတြကိုလည္း ျပည္သူပိုင္ သိမ္းခဲ့တယ္။ အေမရိကန္က က်ဴးဘားနဲ႔ ကုန္သြယ္ခြင့္ကိ ု ပိတ္ပင္လိုက္ျခင ္းအားျဖင့္ လက္စားေခ်ျပခဲ့တ ယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကေန တက္လာတဲ့ အစိုးရသစ္ကို အေမရိကန္ စစ္အင္အားသံုးၿပ ီး ၿဖိဳခ်ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား က သံေရးတမန္ေရး လံုး၀ ျပတ္စဲသြားတယ္။

က်ေနာ္တို႔ အထက္မွာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ ့သလိုပဲ ကပ္(စ္)ထရိုနဲ႔ သူ႔ရဲေဘာ္ေတြမွာ က်ဴးဘားျပည္တြင္ း အရင္း ရွင္စနစ္၊ ေျမရွင္ႀကီးစနစ္ ကို အျမစ္ျဖတ္ဖို႔ မရည္ရြယ္ခဲ့ဘူး။ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ ရဲ႕ အမွားေတြ၊ က်ဴးဘားလူထု ရဲ႕ ဖိအားေတြေပါင္းဆ ံုသြားၿပီး ကုန္ထုတ္ပစၥည္းေ တြ ျပည္သူပိုင္သိမ္ းတဲ့အဆင့္ ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖ စ္တယ္။ ဒီေန ရာမွာ အဓိကအက်ဆံုးအခ်က ္က အရင္းရွင္စနစ္ေအ ာက္မွာ က်ဴးဘားလူ႔အဖြဲ႔ အစည္းကို အေျခခံက်က် ေျပာင္း လဲမႈ ဘာတခုမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏ ိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာပဲ။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေခတ္ မွာ ကိုလိုနီဘ၀ ေရာက္ ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေလးေတ ြအေနနဲ႔ အရင္းရွင္စနစ္ကိ ု မၿဖိဳဖ်က္ဘဲ စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို မရႏိုင္ဘူး၊ ေခတ္ ေနာက္က် တိုင္းျပည္အျဖစ္ ကေန ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက ္မလာႏိုင္ဘူး။ (အရင္းရွင္စနစ္က ို မထိပါး၀ံ့ဘဲ နယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ ေစ့စပ္ အေပးအယူလုပ္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာ ခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ ဒီကေန႔ ဘယ္အေနအထား ေရာက္ေနသလဲ သံုးသပ္ ၾကည့္ရင္ ဒီအခ်က္ကို အထင္အရွားေတြ႔ရမ ယ္။ -- ဘာသာျပန္သူ)။

ဘတစ္(စ္)တ ကို ၿဖိဳခ်ပစ္ရာမွာ က်ဴးဘားကြန္ျမဴန စ္ပါတီအေနနဲ႔ ဘယ္ေနရာကမွ ဟုတ္တိပတ္တိ မပါခဲ့ဘူး။ က်ဴးဘားကြန္ျမဴန စ္ပါတီရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရ ွားမႈေတြဟာ ေဘာ္ရွီဗစ္ သေဘာတရားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏွစ္ဆင့္ သေဘာတရားမွာ အျမစ္တြယ္ေနလို႔ ပဲ။ ကပ္(စ္)ထရိုကိုေ တာင္ ဂန္းစတား တေယာက္အျဖစ္ က်ဴးဘားကြန္ျမဴ နစ္ပါတီက အပုပ္ခ်ခဲ့တယ္။

(ေတာ္လွန္ေရးအၿပ ီး ထူေထာင္လိုက္တဲ့ ) အစိုးရအသစ္ကို လူထုေထာက္ခံမႈ တခဲနက္ရွိခဲ့တယ္ ဆိုတာကို နည္း နည္းေလးမွ သံသယျဖစ္စရာမရွိ ဘူး။ အလုပ္သမား၊ စစ္သား ႏွစ္သိန္းေလာက္က ို ျပည္သူ႔စစ္တပ္အေ နနဲ႔ ထူ ေထာင္ခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကို ကာကြယ္ဖို႔ ေကာ္မတီေတြ ေက်းရြာတိုင္း၊ ရပ္ကြက္တိုင္းမွ ာ ဖြဲ႔စည္းထားခဲ့ တယ္။ ဒီလုိ စုစည္းျပင္ဆင္ထာ းလို႔ပဲ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလထဲ စီအိုင္ေအ စပြန္ဆာေပးထားတဲ ့ က်ဴးေက်ာ္၀င္ ေရာက္တိုက္ခိုက္ မႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာ က္လာတဲ့ ရန္သူ႔တပ္ကို အျပတ္အသတ္ ေခ်မႈန္းပစ္ ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အလုပ္သမားလူတန္း စား၊ လယ္သမားလူတန္းစာ းအေနနဲ႔ သူတို႔ဘ၀မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခုခံကာ ကြယ္စရာ၊ တုိက္ခိုက္စရာ၊ အသက္ပင္စေတးဖို႔ ရာ တစံုတခုရွိခဲ့ၿပ ီ။ (အလုပ္သမား၊ လယ္သမားလူတန္းစာ းတို႔ ရဲ႕ဘ၀ေတြကို လြတ္ေျမာက္ေစမယ္ ့ ေတာ္လွန္ေရးေအာင ္သီးေအာင္ပြင့္က ို အသက္ေသခ်င္ေသပါေ စ ခုခံကာ ကြယ္ တိုက္ခိုက္သြားဖ ို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတ ယ္လို႔ ဆိုလို။)

ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတ ြကို လူတိုင္း မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတ ြ႔ျဖစ္ေနတဲ့အတြက ္ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ ေရး ကို အဖိႏွိပ္ခံလူထုက တခဲနက္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတယ္ ။ လူထုရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္ း အင္မတန္ တိုးတက္ ျမွင့္ မားလာခဲ့တယ္၊ ကမၻာေပၚမွာ အေကာင္းဆံုး က်န္းမာေရးေစာင္ ့ေရွာက္မႈစနစ္ေတ ြထဲက တခုကို က်ဴးဘားလူထု ခံစားလာရတယ္ စတဲ့ စတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အသီးအပြင့္ေတြကိ ု လူတိုင္း ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရတယ္ ။ ဒါ ေပမယ့္ အလုပ္သမားလူတန္း စားရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္ းႏွင္မႈ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစို းရယႏၱရားကို အလုပ္သ မားထုက ဒီမိုကေရစီနည္းက ် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရွိမေနရင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္က ို အေကာင္အထည္မေဖာ္ ႏိုင္ဘူး၊ ဗ်ဴ ရိုကေရစီ အားေကာင္းလာၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအလြဲ အမွားေတြ မလြဲမေသြ ေပၚထြက္လာမယ္။ ဒါဟာ ဆိုဗီယက္ျပည္ ေထာင္စု ၿပိဳကြဲသြားရျခင ္းကေန ထုတ္ႏႈတ္ယူရမယ့္ အေရးႀကီးဆံုး သင္ခန္းစာေတြထဲက တခ်က္ပဲ။

အစိုးရအသစ္ ဘယ္လိုအာဏာရယူခဲ ့သလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္က ေပၚေပါက္လာတဲ့ အစိုးရအသစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ ေဆာက္မႈကို ပံုသြန္းေလာင္းေ ပးတယ္။ အလုပ္သမားလူတန္း စားဟာ ကုန္ထုတ္ျဖစ္စဥ္ အတြင္း သူေရာက္ေနတဲ့ အေနအထား၊ အလုပ္ခြင္အေျခအေ နေတြေၾကာင့္ collectivist အျမင္ ရယူႏိုင္စြမ္းရွ ိတဲ့ တခုတည္းေသာ လူ တန္းစားပဲ။ ရပ္ရွားေတာ္လွန္ ေရးျဖစ္စဥ္အတြင္ းမွာ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ စစ္သားေတြဟာ ဆိုဗီယက္ေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာ္ မတီေတြကေန ဒီမိုကေရစီနည္းက ် ဆံုးျဖတ္လုပ္ကို င္ျခင္းကို ေလ့က်င့္ သင္ ၾကားခဲ့ၾကတယ္၊ သူတို႔ဘ၀ေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင ္ေမာင္းႏွင္ဖို႔ လည္း ယံုၾကည္မႈေတြ ရခဲ့ၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ ေရးကိုေတာ့ လက္တဆုပ္စာ ပညာတတ္ေတြက ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတယ ္၊ တိုက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွ ာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ေတြမွာ လူနည္းစုကပဲ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ ့တယ္။ လူထုက ဒုတိ ယေနရာကသာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအၿပီ းမွာလည္း ဒီအေျခအေနအတိုင္ းပဲ ဆက္ရွိေနတယ္။ က်ဴး ဘားမွာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြကို လက္နပ္တပ္ဆင္ထား တဲ့ စစ္တပ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး ေကာ္မတီေတြ ေတာ့ရွိပါရဲ႕၊ ဒါေပမယ့္ ဒီအလုပ္သမား၊ လယ္သမားလူတန္းစာ းက သူတို႔ကိုယ္တိုင ္ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကို င္ရတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အထက္က ဆံုးျဖတ္ထားသမွ် နာခံ လုပ္ေဆာင္ရံုမွ် သာ ျဖစ္ေနတယ္။ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ လူေတြက အ ထက္က ေခါင္းေဆာင္ေတြရ ဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြ စုနားေထာင္ရံုသာ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင ္ ဒီမိုကေရစီနည္းက ် ပါ ၀င္ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ရတာမ်ိဳးမဟု တ္ဘူး။

က်ဴးဘားအစိုးရက အရင္းရွင္စနစ္ကိ ု ၿဖိဳခ်တဲ့အခ်ိန္ မွာ သူနမူနာယူရတာက ၁၉၁၇ခုႏွစ္က ရပ္ရွားဆိုဗီယက္ ဒီ မိုကေရစီ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အလုပ္သမားလူတန္း စားရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား လံုးကို သုတ္သင္ရွင္းလင္ းၿပီးတာ ၾကာ ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ၁၉၆၁ ရပ္ရွားကို နမူနာယူရတာ ျဖစ္ေနတယ္။ ၁၉၆၅ မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ပါတီရဲ႕ ပထမကြန္ဂရက္ကို ဆယ္ႏွစ္ၾကာ ၁၉၇၅ က်မွ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာက ို ၾကည့္ရင္ပဲ ဒီအခ်က္ကို ေတြ႔ရမယ္။

(အလုပ္သမားလူတန္ းစား) ဒီမိုကေရစီကင္းမ ဲ့မႈနဲ႔ (အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ ပင္မႈေၾကာင့္) အ ေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေတြ ရွားပါးျပတ္လပ္မ ႈျဖစ္လာတဲ့အခါ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ ္ေတြၾကား သံသယေတြ တိုး ပြားလာတယ္။ ေျမရွင္ႀကီးစနစ္ နဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕ ဗိုလ္က်ေသြးစုပ္ မႈဒဏ္ ေကာင္းေကာင္းႀကီ း ခံခဲ့ရတဲ့ လူႀကီး ေတြကေတာ့ အစိုးရကို သစၥာေစာင့္သိၾကတ ယ္။ အိမ္နီးခ်င္းတို င္းျပည္ေတြကို တခ်က္ေစာင္းငဲ့ၾ ကည့္လိုက္တာနဲ႔ အရင္းရွင္စနစ္ကိ ုသာ ျပန္ေရာက္သြားရင ္ သူတို႔ဘ၀ေတြ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမ ယ္ဆိုတာ ဘ၀နဲ႔ရင္း သိထားၾက တယ္။

တကမၻာလံုးက ဆိုရွယ္လစ္ေတြမွ ာ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ ေရးကို အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕မဖ်က္စီး ႏိုင္ေအာင္ ခုခံ ကာ ကြယ္ရမယ့္ တာ၀န္ရွိေနတယ္၊ အလားတူပဲ ဥေရာပ အရင္းရွင္စနစ္က က်ဴးဘားကို တတိတိခ်င္း အရင္းရွင္ စ နစ္ အသက္သြင္းလာတာကိ ုလည္း ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ် က္သြားရမယ့္ တာ၀န္ရွိတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ စစ္မွန္တဲ့ အလုပ္သမားလူတန္း စား ဒီမိုကေရစီမရွိဘ ဲ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္က ို အေကာင္အထည္မေဖာ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပရ မယ္၊ ဒါ့အျပင္ က်ဴးဘားကၽြန္းတက ၽြန္းတည္းမွာပဲ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္က ို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေ ၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္း လင္း တင္ျပရမယ္။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ ေရး ေအာင္သီးေအာင္ပြ င့္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ ငါတို႔တိုင္းျပည ္ေတြမွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အ တြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္ းပဲ။