Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội (Revolution Betrayed – Vietnamese)

We are very pleased to present this re-publication of Trotsky's classic text, The Revolution Betrayed, in the Vietnamese language. This essential critique of Stalinism is now available to a whole new audience. Click here to download the PDF

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động

Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. huytran, jennytran, songduong (vnthuquan.net); NuocNon, thecmec, hoang hon (x-cafevn.org); mxlc (thuvien-ebook.com).

Nguồn: Dịch và xuất bản: Tủ sách Nghiên cứu Paris 1993 Được bạn: Ct.Ly đưa lên

vào ngày: 26 tháng 11 năm 2009

Tạo ebook: Marxist.com

MỤC LỤC

Join us

If you want more information about joining the RCI, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.