Hendene vekk fra den Kasakhstanske revolusjonen!

I de siste dagene har hele verden sett protestene mot den kasakhstanske regjeringens økning av gassprisene, som begynte i den vestlige delen av landet, utvikle seg til et landsomfattende opprør, som har oversvømt alle større byer i Kasakhstan.

[Source]

Det er karakteristisk for en så stor bevegelse at den selvorganiserte arbeiderklassen allerede fra begynnelsen av ble den førende sosiale kraften i opprøret. Disse arbeiderne har med suksess brukt proletariatets viktigste våpen mot regjeringen: streiken. Fra bevegelsens tidligste dager var kravene av klart klassemessig og sosial karakter, inkludert: prisregulering, jobb-beskyttelse, forhøyelse av pensjoner osv.

Hastigheten begivenhetene utviklet seg på var uten sidestykke: bokstavelig talt innenfor et par dager begynte de væpnede styrkene å gå over på opprørets side, og landets viktigste oligarker og byråkrater flyktet fra Kasakhstan. Landet sto faktisk på terskelen til en politisk revolusjon, og kun mangelen på et sterkt revolusjonært arbeiderparti, bevæpnet med et klart sosialistisk program og forståelse for kamptaktikk, forhindret en hurtig utvikling til en sosial revolusjon.

Dette imponerende eksempelet som de kasakhstanske arbeiderne har satt for deres klassebrødre i det tidligere Sovjetunionen har skapt en så stor frykt blant de kasakhstanske myndighetene, at de har bedt om hjelp fra utenlandske makter til å bekjempe eget folk. Putin-regimet har villig påtatt seg rollen som regionens øverste gendarm og slår nå et slag mot massenes opprør ved å sende luftbårne hærenheter inn for å hjelpe til med å knuse den uferdige revolusjonen.

Selv om vi enda ikke har fått tatt lærdommer av de kasakhstanske revolusjonæres suksesser og mistak, er det innlysende at vi, russiske kommunister, besluttsomt må motsette oss vårt lands regjering i krigen, som den har innledet mot de opprørske massene i Kasakhstan.

Vi er overbevist om at kun det arbeidende folk i Kasakhstan selv har rett til å avgjøre landets skjebne. Alle CSTOenes væpnede enheter må straks trekkes tilbake fra Kasakhstan. Vi oppfordrer soldater og offiserer i den russiske hæren til å nekte å utføre regimets kriminelle ordrer.

Ned med Putins og Nazarbayev’s diktaturer!

Stans den militære intervensjonen!

Arbeiderklassen styrer alle lands skjebner!

Lenge leve arbeiderdemokratiet, sosialismen og den internasjonale solidariteten mellom alle nasjoner og verdens arbeiderklasse!

Join us

If you want more information about joining the IMT, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.