ایران: برای سرنگونی رژیم ملاها، برای انقلاب سوسیالیستی

این متن یک نمونه اعلامیه است که به وسیلهٔ پویش بین‌المللی مارکسیست‌ها تهیه شده تا برای ایجاد همبستگی با جنبش جوانان انقلابی در زمان اعتراضات پخش شود. این اعلامیه بیانگر دیدگاه‌های ما در مورد مسیری است که این جنبش الهام‌بخش برای پیشرفت باید طی کند. مرگ بر رژیم ملاها! مرگ بر امپریالیسم! مرگ بر سرمایه‌داری!

این متن یک نمونه اعلامیه است که به وسیلهٔ پویش بین‌المللی مارکسیست‌ها تهیه شده تا برای ایجاد همبستگی با جنبش جوانان انقلابی در زمان اعتراضات پخش شود. این اعلامیه بیانگر دیدگاه‌های ما در مورد مسیری است که این جنبش الهام‌بخش برای پیشرفت باید طی کند. مرگ بر رژیم ملاها! مرگ بر امپریالیسم! مرگ بر سرمایه‌داری!

قتل دخترجوان کرد، (ژینا) مهسا امینی، آغازگر جنبش انقلابی توده جوانان در ایران شد. این جنبش تمام اسباب تفرقه بین زنان و مردان و اقوام مختلف (از جمله فارس، کرد، ترک، بلوچ، و عرب) که توسط طبقهٔ حاکم استفاده می شد را از میان برمی‌دارد. اکنون تمام این اقوام ایرانی از سراسر کشور هم اکنون شانه به شانه هم در مقابل رژیم فاسد مبارزه می کنند.

این جنبش اما یک شبه به وجود نیامده است: ۵ سال گذشته یکی از پر تلاطم‌ترین سالهای تاریخ جمهوری اسلامی بوده. از سال ۹۷ تا کنون، سلسله اعتراضات سراسری و محلی برای مسائل مختلف، از کمبود آب تا تورم، از خصوصی سازی تا فساد، و همچنین تظاهرات عظیم که در اعتراض به ساقط کردن پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین شکل گرفتند. همچنین جنبش‌هایی علیه سرکوب اقلیت‌های ملی، در کنار حمله رژیم به سایر حقوق دموکراتیک، و حملات آن‌ها به خدمات بهداشتی، آموزش، بازنشستگی، دستمزدها و موارد دیگر وجود داشته است. همچنین دورهٔ اخیر شاهد بزرگترین اعتصابات کارگری از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بوده است. در آن زمان دقیقاً اعتصاب عمومی و به ویژه اعتصاب کارگران نفت بود که رژیم شاه را سرنگون کرد.

جنبش کنونی فرصت مناسبی برای یکپارچه کردن تمام این اعتراضات و تبدیل آنها به یک جنبش انقلابی بر علیه رژیم است. طبقه کارگر می تواند این پتانسیل را با سازماندهی یک اعتصاب عمومی انقلابی آزاد کند. بدین وسیله کارگران ایران با سازماندهی خود به عنوان یک طبقه و بدست گرفتن قدرت، بنیان های پایان دادن به هر استثمار و ستم را، یکبار و برای همیشه، پایه گذاری می کنند

صد سال است که سرمایه داری با همه اشکالش و با همه دگرگونی هایش ثابت کرده است که نمی تواند جامعه ایران را به جلو ببرد. زمان ایجاد یک رهبری که قاطعانه بتواند طبقه کارگر و فقرا را برای نابودی این سرطان مخرب و طبقه حاکم مدافع آن بسیج کند، فرا رسیده است.

این وظیفه ر نه تنها در ایران، بلکه یک اقدام برای همهٔ دنیا است! در حالی که ما شاهد بحران‌های پشت این جنبش انقلابی در ایران با شدت و خشونت بسیار هستیم، این چالش‌ها در سراسر جهان وجود دارند: تورم سرسام‌آور و فقر فزاینده در میان طبقهٔ کارگر و جوانان، و دمیدن بر تفرقهٔ ارتجاعی از طریق نژادپرستی و سرکوب زنان.

به همین دلیل برنامهٔ ما به شرح زیر است:

مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر جمهوری اسلامی! برای سرنگونی انقلابی رژیم!

زن، زندگی، آزادی! علیه تفرقه و نژادپرستی! برای مبارزه مشترک زنان و مردان، همهٔ اقوام و همهٔ مردم تحت ستم برای حقوق کامل دموکراتیک و علیه هر نوع ظلم و تبعیض!

نان، کار، آزادی - زنده باد طبقهٔ کارگر ایران! برای سازماندهی اعتصاب عمومی برای سرنگونی رژیم و پایان دادن به استثمار سرمایه داری!

برای دستمزد کافی برای زندگی، قراردادهای ثابت برای همهٔ کارگران و گام برداشتن در جهت ایجاد اشتغال برای بیکاران. برای تامین مالی این امر باید بخشهای مهم و استراتژیک اقتصاد را ملی کرد و تحت کنترل و مدیریت خود کارگران قرار داد!

برای خودسازماندهی انقلابی توده‌ها: کمیته‌های مقاومت باید در جاهایی که وجود ندارند تأسیس شوند و در جاهایی که قبلاً وجود دارند گسترش یابند. شوراها باید در همه کارخانه ها، شهرستان‌ها، روستاها، دانشگاه‌ها و مدارس انتخاب شوند و برای سازماندهی مبارزه به صورت منطقه ای و ملی میان آنها پیوند ایجاد گردد!

برای تشکیل مجلس موسسان توسط این ارگان‌های خودجوش انقلابی!

نه به تحریم! نه به هرگونه مداخله امپریالیست هایی که فقط می خواهند استثمار و سرکوب توده های کارگر ایران را زیر پرچمی جدید ادامه دهند!

نه به بازگشت به سلطنت، نه به اپوزیسیون بورژوازی طرفدار امپریالیست! تنها خود توده ها کلید رهایی خود را در دست دارند!

مرگ بر همه ستمگران و استثمارگران، مرگ بر سرمایه‌داری - در ایران، در خاورمیانه و سراسر جهان! تنها دوستان واقعی توده های انقلابی ایران کارگران، دهقانان، زنان و جوانان در کشورهای دیگر، منطقه و بین المللی هستند.

زنده باد همبستگی بین المللی!

برای انقلاب سوسیالیستی! برای کمونیسم!

طبقه کارگر و جوانان برای سرنگونی سرمایه داری و ریختن هر نوع ظلم و استثمار به زباله دان تاریخ نیازمند یک سازمان انقلابی هستند. پویش بین‌المللی مارکسیست‌ها (IMT) در سراسر جهان برای ایجاد این سازمان بین المللی انقلابی کار می کند. اگر با این برنامه موافقید، به ما بپیوندید!

Join us

If you want more information about joining the RCI, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.