◼️လက္ဘနန္က လူထုေတာ္လွန္ေရး◼️

လက္ဘနန္မွာ ျပင္းထန္အားေကာင ္းလွတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ တႏိုင္ငံလံုးကို ျဖန္႔က်က္ထား တဲ့ လႈပ္ရွားမႈတခုျဖ စ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျခအ ေနတရပ္လံုးကို ကိုင္လႈပ္ေျပာင္ းလဲပစ္လိုက္တယ္။

[Source]

စီးပြားေရးၿပိဳလ ဲက်လာၿပီး၊ အေႂကြးႏြံနစ္လာတ ာနဲ႔အမွ် ေဖာက္ျပန္တဲ့ ဟရီရီ (Hariri) အစိုးရဟာ အေႂကြးျပန္ ဆပ္ဖို႔နဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕အဖြဲ႔အစည ္းႀကီးေတြ၊ အထူးသျဖင့္ IMF တို႔ ကမ႓ာ့ဘဏ္တို႔ကို ေခၽြးသိမ့္ဖို႔ ေနာက္ထပ္ေငြရ ေပါက္လမ္းေတြကို အသည္းအသန္ရွာေနတ ယ္။ လက္ဘနန္က ေဖာက္ျပန္တဲ့အစိ ုးရအာဏာပိုင္မဟု တ္သူ ေတြအတြက္ေတာ့ ဒါဟာ လူမႈဖူလံုေရးေတြ ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင ္း၊ ဆင္းရဲသားလူထုအေ ပၚ အခြန္ေတြ တနင့္တ ပိုး တိုးေကာက္ျခင္းပ ဲ။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ WhatsApp ကေန ဖုန္းေျပာဆိုတာေ တြကိုပါ အစိုးရက အခြန္ ေကာက္ယူမယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္တဲ့အခ ါ လူထုေတာ္လွန္ေရး စတင္ဖို႔ ေရဆူအမွတ္ကို ေရာက္သြားေတာ့ တယ္။ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သ ူေတြ ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ လမ္းမေတြေပၚ ထြက္လာၾကတယ္၊ ၾကာသပေတးေန႔ညက အစျပဳ လိုက္တဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ ွာ လူငယ္ေတြလည္း အင္တိုက္အားတိုက ္ပါ၀င္လာၾကတယ္။ ေနာက္တေန႔မွာေတာ ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈဟ ာ အင္အားပိုႀကီးသထ က္ႀကီးလာတယ္။ မိသားစုလိုက္ပါ၀ င္လာၾကတယ္၊ အလုပ္သမား ေတြနဲ႔ သာမန္ျပည္သူေတြပ ါ အားတက္သေရာ ပါ၀င္လာၾကတယ္။ ဒီလိုအစျပဳလာတဲ့ လႈပ္ရွားမႈဟာ စေနေန႔ ေရာက္ေတာ့ အဆမတန္အင္အားပို မ်ားလာတယ္။ တျပည္လံုးအတိုင္ းအတာနဲ႔ အင္အား ၁၂သိန္းေက်ာ္အထိ ရွိလာတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔မွာေတ ာ့ လူထု ၂သန္းနီးပါးေလာက ္ ဒီအံုႂကြမႈမွာပါ ၀င္လာတယ္။ ေဒသတိုင္းမွာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအ သီးသီးက ျပည္သူေတြဟာ ဘာသာေရး စည္းျခားမႈကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈ ႀကီးထဲ တစည္းတလံုးတည္း ပါ၀င္လာၾကတယ္။ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းရဲ ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈမွ မပါဘဲ ေတာ္လွန္ေသာ လူထုႀကီးကိုယ္တိ ုင္ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ ္မႈေတြကို အံတုရင္ဆိုင္ကာ သူခိုးဓားျပအုပ္ စိုးသူေတြကို ဆန္႔က်င္တိုက္ ခိုက္ေနၾကျခင္းျ ဖစ္တယ္။

လူထုလႈပ္ရွားမႈဟ ာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပ န္႔ ျဖန္႔က်က္ထားႏို င္ေနၿပီ။ ေျမာက္ဘက္ Jabal ဂ်ဘယ္(လ္) နဲ႔ Chouf ေခ်ာင္(ဖ္) တိုင္းေဒသေတြကေန ေတာင္ဘက္အစြန္ Jnoub ဂ်ေနာင္(ဘ္) တိုင္းေဒသေတြအထိ လူထုလႈပ္ရွား မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနၿပီ။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားေ တြ သူတို႔အာဏာတည္ၿမ ဲေရးအတြက္ လူထုကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေသြးခြဲထားမႈကို ျဖတ္ေက်ာ္ေပါင္း စည္းလာၾကျခင္းျဖ စ္တယ္။ လူထုက ဒီလိုေသြးခြဲမႈေ တြကို မမႈေတာ့ဘဲ ဘံုရန္သူေတြျဖစ္ တဲ့ ဟရီရီ အစိုးရ၊ လက္ဘနန္က ဘီလ်ံနာ အရင္းရွင္ႀကီးေတ ြနဲ႔ သူတို႔ကို က်ားကန္ေပးထား သူ နယ္ခ်ဲ႕ဘဏ္ႀကီးေ တြကို စုေပါင္းတိုက္ပြ ဲလာၾကတယ္။

စီးပြားေရးခၽြတ္ ျခံဳက်မႈ: ဒီအၾကပ္အတည္းကို ဘယ္သူေတြခံရမလဲ

လက္ဘနန္က ကမ႓ာေပၚမွာ အေႂကြးထူဆံုး တိုင္းျပည္ေတြထဲ က တခုျဖစ္တယ္။ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အစိုးရေၾကာင့္ ျပည္သူတရပ္လံုးအ ေပၚ က်ေရာက္ေနတဲ့ အေႂကြးပမာဏဟာ ဂ်ီဒီပီ ထက္ ၁၄၀% ပိုမ်ားေနတယ္၊ ၇၄.၅ ဘီလ်ံ ေဒၚလာရွိေနတယ္။ဘ ူးေလးရာ ဖရံုဆင့္ဆိုသလို ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြ ာဟမႈကလည္း အင္မတန္ ႀကီးမားေနေသး တယ္။ ဆင္းရဲသားျပည္သူ ေတြနဲ႔ ဘီလ်ံနာအရင္းရွင ္ႀကီးေတြၾကား ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြ ာဟမႈအခ်ိဳး အျမင့္ဆံုးတိုင္ း ျပည္ေတြထဲ လက္ဘနန္လည္း တခုအပါအ၀င္ျဖစ္တ ယ္။ ဘီလ်ံနာအရင္းရွင ္ႀကီး ၇ဦးကပဲ စီးပြားေရးဘ၀တခု လံုးကို အုပ္စိုးျခယ္လွယ ္ေနျခင္းျဖစ္တယ္ ။ ဒီေတာ့ လက္ဘနန္လူဦးေရန ဲ႔ အခ်ိဳးခ်လိုက္ရင ္ ဘီလ်ံနာ တ ေယာက္ရဲဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈဟာ ျပည္သူ ၅သိန္းရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ အခ်ိဳးက်ညီမွ်ေန တယ္။ ဒီဘီလ်ံနာအရင္းရ ွင္အမ်ားစု ဟာ ဟရီရီ မိသားစု ဒါမွမဟုတ္ Makti မက္တီမိသားစုက ဆင္းသက္လာၾကတာျဖ စ္တယ္။ ဒီမိသားစုေတြကပဲ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာက ို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပ ီး သူတို႔ရဲ႕ (ႏိုင္ငံေရး/ ပုဂၢလိက) အက်ိဳးစီးပြားအ တြက္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေတြကို ခိုးယူအသံုးခ်ေန ခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္ း ၂၅%အထက္ ရွိေနၿပီး၊ လူငယ္ထု အလုပ္လက္မဲ့ ႏႈန္းဟာဆိုရင္ ၃၇%အထိ ရွိေနတယ္။ အစိုးရကိုယ္တိုင ္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ ေျပာျခင္းျဖစ္တယ ္။ အစိုးရကိုယ္တိုင ္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ျဖစ္တဲ ့အတြက္ တ ကယ့္အေျခအေန အမွန္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေနမွာ အေသအခ်ာပဲ။

၂၀၁၈ခုႏွစ္တုန္း က Saad Hariri ဦးေဆာင္တဲ့ လက္ဘနန္အစိုးရဟာ အေမရိကနဲ႔ ဥေရာပက ႏိုင္ငံတကာ ရင္း ႏွီးႁမွဳပ္ႏွံသူ ေတြကို ပါရီမွာ ေတ႔ြခဲ့တယ္။ IMF နဲ႔ ကမ႓ာ့ဘဏ္က လက္ဘနန္အစိုးရကိ ု ၁၁ဘီလ်ံနာေဒၚလာ ေက်ာ္ ေက်ာ္ ေခ်းဖို႔ ကတိေပးခဲ့တယ္။ ဒီလို ေခ်းေငြရရွိဖို႔ လက္ဘနန္အစိုးရက အေဆာက္အအံုပိုင္ းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲ မႈေတြ ‘structural reforms’ လုပ္ဖို႔ ကတိေပးထားရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီေငြေတြ ထုတ္ေခ်းဖို႔ ဘ႑ာေရးလို ေငြျပမႈကို လက္ဘနန္အစိုးရက ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔လို အပ္ေၾကာင္း IMF ဘက္က ဖိေျပာတယ္။ IMF သံုးလိုက္တဲ့ ဖန္စီ စကားကို ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွ င္းေျပာရရင္ ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမ ႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လက္ဘနန္အစိုးရက လူမႈဖူလံုေရး အသံုး စရိတ္ေတြ အလြန္အမင္း ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရမယ ္။ ဒီဒဏ္ကို တကယ္ခံရမွာကေတာ့ အလုပ္သမားထုနဲ႔ လူငယ္ ထုပဲ။

ဒီေတာ့ အုပ္စိုးသူလူတန္ းစားဟာ လူမႈစီးပြားအၾကပ ္အတည္း ၀န္ထုပ္ႀကီးတခုလ ံုးကို ေနာက္ပိတ္ေခြး ဆင္းရဲ သားလူထုပုခံုးထက ္ ပစ္တင္ေပးေနျခင္ းျဖစ္တယ္။ (အစိုးရက လူမႈဖူလံုေရး အသံုးစရိတ္ေတြ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ တဲ့) ၿခိဳးျခံေခၽြတာေ ရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဇြန္လေလာက္ကတည္း က လုပ္သားထုကို ပစ္မွတ္ထား စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ ္ တယ္။ ပင္စင္လစာေတြ ျဖတ္ေတာက္ပစ္တယ္ ၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္ မႈက႑မွာ ၀န္ထမ္းေတြခန္႔ထ ားတာ ေလွ်ာ့ခ် ပစ္တယ္၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္ မႈက႑မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေ နတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ရရွိခံစားရမယ့္ ဘိုးနပ္(စ္) ေၾကးေတြ ျဖတ္ေတာက္ပစ္တယ္ ။ အစိုးရရဲ႕ ဒီလုပ္ရပ္ေတြဟာ အသက္မီးကို ဆက္လက္ေမြးျမဴႏိ ုင္ေရး ေန႔တဓူ ၀ ႐ုန္းကန္ေနၾကရတဲ ့ လူထုကို ေဒါသထြက္သထက္ ထြက္လာေစတယ္။ ေရေပးေ၀ေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးလို အစိုးရ ဘက္က တာ၀န္ယူ ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ ့္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မ ႈေတြေတာင္ ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားမွာ ျပတ္ ေတာက္ကုန္တယ္။ ၂၀၁၅တုန္းကဆိုရင ္ အစိုးရစည္ပင္က အမိႈက္သိမ္းယူေရ း ၀န္ေဆာင္မႈကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ခဲ့ တယ္။ အေျခခံအက်ဆံုး ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကို အခုထိလည္း နပ္မွန္ေအာင္ လုပ္မေပးေသးဘူး။ ဆင္းရဲသား လူထု က အသက္တရက္ ဆက္ရွင္ေရး ရတတ္သမွ် လုပ္ခေလးနဲ႔ ႏွိမ္စားေနရခ်ိန ္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမားဆ ိုသူေတြက ေတာ့ သူတို႔နဲ႔ အေပါင္းအပါ ခ႐ိုနီေတြ ဥစၥာဓန ႂကြယ္၀သထက္ ႂကြယ္၀လာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာက ို အၿမဲခ်ဳပ္ ကိုင္ထားႏိုင္ေရ း လွ်ိဳ႕၀ွက္အစီအမ ံေတြ ျပင္ဆင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကစားပ ြဲေတြအတြက္ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနၾ ကတယ္။ လက္ဘနန္ ဒီမိုကေရစီ ေရႊမႈန္ႀကဲထားတဲ ့ေအာက္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈေတြက ပုပ္ပြေနတယ္။ ဒါကို ျပည္သူ တိုင္း သိၾကတယ္။

ဒါဟာ လက္ဘနန္ လမ္းမေတြထက္က လူထုလႈပ္ရွားမႈရ ဲ႕ အေျခခံအေၾကာင္းတ ရားပဲ။ လက္ဘန္လူဦးေရရဲ ႕ သံုးပံုတပံုနီးပ ါး (လူေပါင္း ၂သန္းနီးပါး)က တျပည္လံုးမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾက တယ္။ ဒါဟာ လက္ဘနန္ျပည္တြင္ း လူတန္းစားတိုက္ပ ြဲ ဖ႔ြံၿဖိဳးမႈရဲ႕ အဆင့္သစ္ပဲ။ အုပ္စိုးသူလူတန္ းစားကို အုပ္စိုးခံေတြ အမ်က္ေခ်ာင္းေခ် ာင္းထ ေဒါ သထြက္လာတဲ့အခါ လူထုၾကား ေသြးခြဲထားမႈမွန ္သမွ်ကို ျဖတ္ေက်ာ္လာၾကၿပ ီး အစိုးရကို ၿဖိဳခ်ပစ္ဖို႔ တာဆူေန တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို စည္းစည္းလံုးလံု း ဆင္ႏႊဲလာႏိုင္တယ ္။

လူထုက အစိုးရကို ၿဖိဳခ်ခ်င္တယ္

အတိတ္ကာလတုန္းကေ တာ့ ဆႏၵျပမႈေတြ၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈေ တြ ျဖစ္ေပၚလာတိုင္း ဘာသာေရးခုတံုးလု ပ္ ႏိုင္ငံ ေရးနည္းနဲ႔ အလြယ္ကေလး ၿဖိဳခြဲပစ္ႏိုင္ ခဲ့တယ္။ လက္ဘနန္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္တည္လာကတည္းက အစိုးရအ ဆက္ဆက္ဟာ ဘာသာေရးအက္ေၾကာင ္းေတြကို အေျချပဳ အုပ္စိုးလာခဲ့ၾက တယ္။ ႏိုင္ငံေရး ရာထူးဌာနအသီး သီးကိုလည္း ရွီအ ဒါမွမဟုတ္ ဆြတ္နီမြတ္စလင္ေ တြက အုပ္စီးထားတယ္။ က်န္ဌာနေတြကို ခရစ္ရွန္ေတြက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ ္။ ဒါဟာ လက္ဘနန္ျပည္ကို ျပင္သစ္နယ္ခ်ဲ႕သ မား တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ပံုသြန္းေလာင္း ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ တယ္။ ဒါမွသာ လူထုၾကား ဘာသာေရးအရ ေသြးကြဲေနၿပီး နယ္ခ်ဲ႕အက်ိဳးစီ းပြားကို ၿခိမ္းေျခာက္ လာႏိုင္တဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေ တြ ေပၚေပါက္မလာႏိုင ္မွာျဖစ္တယ္။

အုပ္စိုးသူဘက္က အကြက္ခ် ေသြးခြဲထားေပမယ္ ့ ဒီတခ်ီမွာေတာ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈဒ ီေရကို ဟန္႔တားႏိုင္မွာ မ ဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လက္ဘနန္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဘရြပ္(ထ္)မွာတင ္ ဘာသာေရးအသီးသီး၊ လူမႈေနာက္ခံအသီး သီးက ထြက္လာ တဲ့ ဆႏၵျပလူထု တသန္းရွိတယ္။ ရွီအ၊ ဆြတ္နီ၊ ခရစ္ရွန္နဲ႔ ဒ႐ု(ဇ္) အားလံုးဟာ ဆင္းရဲသား လူထုကို ကပ္ပါး ေသြးစုပ္ေနတဲ့ ေဖာက္ျပန္ေသာ အစိုးရကို အတူးေပါင္းစည္း တိုက္ပြဲ၀င္လာၾက တယ္။ ဒီလူထုလႈပ္ရွားမ ႈ မွာ အမ်ားစုစြဲကိုင္ ထားတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံ ၂ခုကို ၾကည့္ရင္ ဒီအခ်က္ကို အထင္အရွားေတ႔ြရမ ယ္။ “ေတာ္လွန္ ေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး” ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ “လူထုက အစိုးရကို ၿဖိဳခ်ခ်င္တယ္” ဆိုတဲ့ေႂကြးေၾကာ ္သံေတြ။ (ရွီ အ ဘူဇႊာနဲ႔ ပက္တီးဘူဇႊာ လူတန္းစားေတြရဲ႕ တစိတ္တပိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့) Hezbollah ဟစ္(ဇ္)ဘဲလာ ေခါင္းေဆာင္ ဟက္(စ္)စန္ နက္(စ္)ရဲလာ Hassan Nasrallah ကိုလည္း ခ်န္လွပ္မထားပါဘ ူး။ “အားလံုးဆိုတာ အားလံုးကို ရည္ၫႊန္းတယ္၊ နက္(စ္)ရဲလာ လည္း တေယာက္အပါအ၀င္ပဲ ” လို႔ ဟစ္ေႂကြးၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက အႏွစ္မဲ့ ဗလာခ်ီစကားေတြနဲ ႔ လူထုကို ဇာက္သတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ အရာမထင္ပါဘူး၊ လူထုကို တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္ ဓာတ္ ျပင္းထန္လာေစတာပ ဲ အဖတ္တင္တယ္။

အုပ္စိုးသူလူတန္ းစားက သူတို႔ရဲ႕ အုပ္စိုးမႈ၊ အလုပ္သမားလူတန္း စားနဲ႔ ဆင္းရဲသားလူထုအေ ပၚ ဆက္လက္ ေသြးစုပ္ေနမႈကို တရားထူေထာင္ဖို႔ လူထုၾကား ဘာသာေရးခုတံုးလု ပ္ ေသြးခြဲနည္းေတြက ို ရာစုႏွစ္ တခုၾကာ ေအာင္ အသံုးျပဳလာခဲ့ၾက တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေသြးခြဲအုပ္ခ် ဳပ္နည္းကို အလိမ္အညာတခုအျဖစ ္ လူထုက မ်က္ႏွာ ဖံုးခြာပစ္လိုက္ ၿပီ။ သူခိုးဓားျပေတြရ ဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္စုေ၀း ရာ ေနရာတခုလိုပဲ ဘာသာေရးအသီးသီးက အစိုးရ၀န္ႀကီး ေတြဟာ လူတန္းစားအက်ိဳး စီးပြားခ်င္းတူေ နေတာ့ (ဘာသာေရးေတြမတူေ ပမယ့္) ေနာက္ကြယ္မွာ တညီတ ၫြတ္တည္း ရွိၾကတယ္၊ သူတို႔လူတန္းစား အက်ိဳးစီးပြားကိ ု ထမ္းေဆာင္ေပးေနတ ဲ့ ေဖာက္ျပန္ေရး အစိုးရကို ကာ ကြယ္ေပးၾကတယ္။ နက္(စ္)ရဲလာကိုယ ္တိုင္ အစိုးရဘက္ကေန ထြက္ရပ္လာတယ္၊ သူႏႈတ္ထြက္ေပးေရ းဟာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတ ာ သက္သက္ပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို ႔ ဆိုထားတယ္။ ဟစ္(ဇ္)ဘဲလာက ရွီအ ဘူဇႊာနဲ႔ ပက္တီး ဘူဇႊာ လူတန္းစားေတြရဲ႕ တစိတ္တပိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ကိုယ္သူေတာ့ ဆင္းရဲသားလူထုပါ တီတခု လို ပံုေဖာ္ထားတယ္။ ဟစ္(ဇ္)ဘဲလာ ဟာ ၾသဇာႀကီးထြားလာတ ာနဲ႔အမွ် အစိုးရယႏၲယားနဲ႔ စီးပြားေရးဘ၀အ တြင္း ေနရာတြင္က်ယ္လာတ ယ္။ သူဟာ တရား၀င္မဟုတ္ေပမ ယ့္လည္း ‘အမ်ိဳးသားညီၫြတ ္ေရး’ အမည္ခံ အခုလက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခု ျဖစ္တယ္။ ‘အမ်ိဳးသားညီၫြတ ္ေရးအစိုးရ’ ဆိုတာ လက္ဘနန္ အ ရင္းရွင္စနစ္ တည္ၿငိမ္ေရး ဝိုင္းအားထုတ္ၾက တဲ့ ပါတီအားလံုးရဲ႕အ စိုးရလို႔ အဓိပၸါယ္ထြက္တယ္ ။ အစိုးရကို ေထာက္ခံထားတဲ့ သူ႔မွတ္ခ်က္ေတြက ို ၾကည့္ျခင္းအားျဖ င့္ နက္(စ္)ရဲလာ တို႔အက်ိဳးစီးပြ ား ဘယ္မွာတည္ေန ေၾကာင္း နက္(စ္)ရဲလာ ကိုယ္တိုင္ဖြင့္ ျပသြားတယ္။

ဒါဟာ လက္ရွိ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါ တီကိုမွ ယံုၾကည္လို႔မရေၾ ကာင္း လူထုကို ဖြင့္ခ်ျပလိုက္ျ ခင္းပဲ။ လူထုဟာ ႏိုင္ငံ ေရး အေသြးအေရာင္မေရြ း အာဏာပိုင္၀န္ႀကီ းအားလံုးကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ ၾကတယ္။ သူတို႔ကိုယ္စားလ ွယ္ ေတြရဲ႕ ရံုးခန္းေတြကို တိုက္ခိုက္ေနၾကတ ဲ့ ရွီအ လူထုကို ဟစ္(ဇ္)ဘဲလာ စစ္ေသြးႂကြေတြက အၾကမ္းဖက္ေခ် မႈန္းၾကတယ္။ ဒါဟာ လက္ဘနန္ေတာင္ပို င္းကို ဟစ္(ဇ္)ဘဲလာ စစ္ေသြးႂကြေတြ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေျခ ကုပ္ယူထားၿပီးကတ ည္းက မၾကံဳစဖူး လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေျခလွမ္းပဲ။ ဒါဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ ႕ တည္ဆဲအေဆာက္ အအံု တခုလံုး အၾကပ္ဆိုက္လာျခင ္းကို ျပသလိုက္ျခင္းပဲ ။ လူထုဟာ အရင္းရွင္စနစ္တစ ံုလံုးကို အယံုအၾကည္မ ရွိၾကေတာ့ဘူး။ သူတို႔ဘ၀ေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင ္ ျပဌာန္းခ်င္ၾကတယ ္။

Thawra hatta al nasr!(ေအာင္ပြဲရသည္အထ ိ ေတာ္လွန္ေရး)

ဒီေလာက္ ျပင္းထန္တဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀ ကီးကို ရင္ဆိုင္လိုက္ရတ ဲ့အခါ ဟရီရီအစိုးရဟာ ျဖတ္ေတာက္ထားမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ာ းကို ျပန္႐ုတ္သိမ္းေပ းလိုက္ရတယ္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈေ တြ စျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း WhatsApp ဖုန္းေျပာ ဆိုမႈေတြအေပၚ အခြန္ေကာက္မယ့္ အစီအစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္ ရတယ္။ အဲဒီခ်ိန္ကတည္းက အစိုးရအဖြဲ႔ ထဲကေန ကက္ဘိနက္၀န္ႀကီး ေလးေယာက္ ႏႈတ္ထြက္သြားရတယ ္။ ဟရီရီအစိုးရက ဘတ္ဂ်က္အသစ္ေရးဆ ြဲ လိုက္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္မႈေတြ၊ အခြန္တိုးေကာက္တ ာေတြ မလုပ္ေတာ့ပါဘူးလ ို႔ ကတိေပးလာတယ္၊ အေျခခံအ ေဆာက္အအံုပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္မႈေတြ လုပ္ေပးပါ့မယ္ အာမဘေႏၲခံလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေလာက္နဲ႔ မလံု ေလာက္ေသးဘူး။ နစ္သထက္နစ္လာတဲ့ အေႂကြးႏြံ၊ အလုပ္လက္မဲ့တပ္၊ လက္ဘနန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေထြ ေထြ ခၽြတ္ျခံဳက် ယိုယြင္းပ်က္စီး လာမႈေတြအတြက္ အစိုးရမွာ အေျဖမရွိဘူးဆိုတ ာ ရွင္းေနပါၿပီ။ အစိုးရထုတ္လာ တဲ့ “ေျဖရွင္းနည္း” ဆိုတဲ့ဟာက လက္ရွိတည္ဆဲစနစ္ ကို ဆက္လက္တည္တံ့ေစမ ယ့္ ဖာေထးေရး ပလတ္စ တာ တခုသာျဖစ္တယ္။ တကယ့္ျပသနာက ဟိုအခြန္ ဒီအခြန္ကိစၥမဟုတ ္ဘူး၊ အလုပ္သမားထုနဲ႔ ဆင္းရဲသားလူ ထုဆီကို မဆံုးႏိုင္တဲ့ ဒုကၡအေပါင္းကို သယ္ေဆာင္လာသူ အရင္းရွင္စနစ္သာ ျဖစ္တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ အစိုးရဘက္က ျဖတ္ေတာက္မႈေတြ ျပန္႐ုတ္သိမ္းလိ ုက္ေပမယ့္ လူထုက ေရွ႕ဆက္ခ်ီတက္ေန ဆဲျဖစ္ တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း ကတင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလိ ု႔ ေခါင္းခါျငင္းခံ ခဲ့ရတဲ့အရာေတြကိ ု အစိုးရဘက္ကလိုက္ ေလ်ာလာရတဲ့အခါ တိုက္ပြဲ၀င္လူထု အဖို႔ လူထုတိုက္ပြဲအေပ ၚ ယံုၾကည္မႈပိုရွိ လာတယ္၊ စုေပါင္းအင္အားေ တြ ပို ေကာင္းလာတယ္။ အခုအေနအထားမွာ သူတို႔လိုခ်င္တာ ဘာလဲဆိုတာကို အတိအက် သိခ်င္မွသိလိမ့္ မယ္၊ ဒါ ေပမယ့္ လက္ရွိအေျခအေနအတ ိုင္း ေနာက္ထပ္တရက္ေတာ င္ သည္းမခံႏိုင္ေတာ ့ဘူး ဆိုတာေတာ့ သူတို႔ သိ တယ္။

ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစ ည္းမရွိေပမယ့္လည ္း တိုက္ပြဲဝင္လူထု ဟာ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတ ြ ထုတ္ေဖာ္ထားၾကတယ ္။ အစိုးရ ႏႈတ္ထြက္ေပးေရးဟ ာ အထင္ရွားဆံုး ေတာင္းဆိုခ်က္ပဲ ။ အစိုးရအၾကမ္းဖက္ အင္အားစုေတြက လုထုအေပၚ ဖိ စီးႏွိပ္စက္ေနတာ ေတြ ရပ္တန္းက ရပ္ဖို႔၊ ဖမ္းစီးခံ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသ ူအားလံုးကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ၊ လူထုအေပၚ ေသြးစုပ္ေကာက္ခံ ေနတဲ့ ထပ္ေဆာင္းအခြန္ေ တြ ပယ္ဖ်က္ပစ္ဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြလည္ း ေတာင္းဆိုၾကတယ္။ အ လုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မ ႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစား မႈေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အခ်က္ေတြလည္းပါေ သးတယ္။

အခုလက္ရွိလိုေနတ ာက ဒါေတြအားလံုးကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ စုစည္းမႈအေျခခံ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေရး ပဲ။ ပထ မဆံုး အလုပ္သမားလူတန္း စားက ဒီလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ရမယ္။ အလုပ္သမားလူတန္း စားသာ လူ႔အဖြဲ႔အ စည္းကို လံုး၀ရပ္ဆိုင္းသ ြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ တခုတည္းေသာ အင္အားျဖစ္တယ္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈထ ဲက တက္ ႂကြသူေတြဟာ တနလၤာေန႔ (၂၁.၁၀.၁၉)မွာ အေထြေထြသပိတ္ေမွ ာက္ၾကဖို႔ ေဆာ္ၾသထားၾကတယ္။ လူထုက လည္း ဒီအယူအဆကို ေထာက္ခံၾကတယ္။ သပိတ္နဲ႔ တသားတည္းခ်ိတ္ဆက ္လႈပ္ရွားႏိုင္ေ အာင္၊ အစိုးရယႏၲ ယားရဲ႕ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲမ ႈကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ ေအာင္ စက္ရံုတိုင္း၊ တကၠသိုလ္တိုင္း၊ ေက်းရြာတိုင္း၊ ရပ္ကြက္ တိုင္းမွာ တိုက္ပြဲေကာ္မတီ ေတြ ဖြဲ႔ထားသင့္တယ္။ လက္ဘနန္စစ္တပ္ထဲ က ေအာက္ေျခစစ္သားထ ုကိုလည္း လူထုလႈပ္ ရွားမႈဘက္ ပူးေပါင္းလာဖို႔ လံႈ႔ေဆာ္စည္းရံု းရမယ္။

အစိုးရျဖဳတ္ခ်ေရ း၊ ဖိႏွိပ္မႈအားလံု းအဆံုးသတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္ းသားအားလံုးလြတ္ ေျမာက္ေရး၊ ၿခိဳးျခံေခၽြ တာေရး အစီအမံအားလံုးကိ ု ပယ္ဖ်က္ပစ္ေရး၊ ရပ္ကြက္တိုင္းကိ ု လွ်ပ္စစ္နဲ႔ ေရေပးေ၀ေရး၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းေ တြ ကို ပင္စင္လစာေတြ ျပန္ေပးေရး၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္ မႈက႑ေတြမွာ အလုပ္သမားေတြ ထပ္မံျဖည့္တင္းေ ရး စတဲ့ တိုက္ပြဲအတြင္းက ေတာင္းဆိုခ်က္ေတ ြကို ေဆြးေႏြးၿပီး က်စ္လစ္ေအာင္လုပ ္ဖို႔ ေဒသအလိုက္နဲ႔ တျပည္လံုးအ တိုင္းအတာအလိုက္ ေကာ္မတီေတြကို ခ်ိတ္ဆက္လႈပ္ရွာ းသင့္တယ္။ ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ ေတြအျပင္ ျပည္သူပိုင္ သိမ္းေရးျပသနာကိ ုလည္း ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။ ဟရီရီ၊ မက္တစ္နဲ႔ လက္တဆုပ္စာ ေရေပၚဆီလူတန္းစာ းက က်န္ လူထုတရပ္လံုးကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကပ္ပါးေသြးစုပ္လ ာၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူတို႔တေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ မိုက္ေဖာ္ဆိုးဖက ္ ခ႐ိုနီေတြအားလံု းရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ကို ျပည္သူပိုင္သိမ္ းယူၾကရမယ္။ ဒါ့အျပင္ အစိုးရယႏၲယား ကို လက္ကိုင္ျပဳ ခိုးယူစားသံုးေန သူအားလံုးရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ကိုပါ ျပည္သူပိုင္သိမ္ းယူရမယ္။ ေသြးစုပ္သူလူတန္ း စားဆီက ျပည္သူပိုင္သိမ္ းယူလိုက္တဲ့ ဥစၥာဓနေတြကို လက္ဘနန္လူထု လူေနမႈအဆင့္အတန္ းႁမွင့္တင္ေရး၊ လက္ဘနန္လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတရပ္လံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစေရ းအတြက္ အသံုးခ်ရမယ္။

က်စ္က်စ္လစ္လစ္ စုစည္းတိုက္ပြဲ၀ င္လိုက္ရင္ အစိုးရကို လြယ္လြယ္ေလး ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ပါတ ယ္။ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာ လာေအာင္ ထုတ္လုပ္ေပးၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကိ ု လည္ပတ္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ေပးေန တာ အလုပ္သမားလူတန္း စားသာျဖစ္တယ္။ အလုပ္သမားလူတန္း စားခြင့္မျပဳဘဲ လက္ဘနန္လူ႔အဖြဲ႔ အစည္း မလည္ပတ္ႏိုင္ပါဘ ူး၊ အေထြ ေထြသပိတ္တခုဆင္ႏ ႊဲလိုက္ရင္ အလုပ္သမားလူတန္း စားရဲ႕ စြမ္းအားကို ထင္းခနဲ ေတ႔ြရလိမ့္မယ္။

လူမႈစီးပြားအၾကပ ္ဆိုက္မႈအတြက္ တာ၀န္ခံေပးဆပ္ရမ ွာ လုပ္သားထုမဟုတ္ဘ ူး၊ ဘဏ္အရင္းရွင္ႀကီ းေတြ၊ ကုမၸ ဏီပိုင္ရွင္ႀကီး ေတြ၊ လက္ဘနန္ကို ေမႊေနတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ေတြသာျဖစ ္တယ္။ သူတို႔တေတြဟာ လုပ္သားထုအေပၚ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ကပ္ပါးေသြးစုပ္လ ာခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းျပည္အတြင္ းျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို ႔ သူတို႔တေတြ (အုပ္စိုးသူလူတန ္းစားကို) အားကိုးလို႔မျဖစ ္သလို ယံုၾကည္လို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ ဒါ့ ေၾကာင့္ လူထုကိုယ္တိုင္ လမ္းမေပၚမွာ အာဏာအရယူၿပီး ေျဖရွင္းမွရမယ္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ကို ေလ့လာရႈ ၾကည့္သူတိုင္း ေတာ္လွန္ေရးလိႈင ္းလံုးေတြဟာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ေပါက္ကြဲေပၚထြက္ လာဖို႔ တစထက္တစ အရွိန္ ယူေနေၾကာင္း ေတ႔ြရမယ္။ မေရာ့ကိုကေန အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ တူနစ္ရွား၊ ဆူဒန္၊ အီဂ်စ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္ နဲ႔ အီရတ္အထိ လူထုက ပုပ္သိုးေဆြးျမည ့္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အုပ္စိုးသူလူတန္ းစားေတြကို တဖန္ဆန္႔က်င္တို က္ပြဲ၀င္ေနၾကၿပီ ။ အီရန္နဲ႔ တားကီလိုတိုင္းျ ပည္ေတြမွာေတာင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈေ တြရွိေနတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြ ေနရာမွာ ေဒသ တြင္း ပါဝါႀကီးေတြၾကား ပြတ္တိုက္မႈေတြက ယာယီအစားထိုးထား လို႔သာ မျပင္းထန္ေသးတာ။ ဒီလိုအေနအ ထားမွာ လက္ဘနန္ေတာ္လွန္ ေရးသာ ေအာင္ခဲ့ရင္ ၂၀၁၁တုန္းက က်ေနာ္တို႔ျမင္ေ တ႔ြခဲ့ရတာထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာျပင္းထန္ မယ့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀ ကီး ေတာက္ေလာင္လာေစလ ိမ့္မယ္။

#သူခိုးဓားျပအစို းရကိုျဖဳတ္ခ်ၾက

#ေဖာက္ျပန္တဲ့ေသြ းစုပ္သူေတြကိုၿဖ ိဳဖ်က္ပစ္ၾက

#လက္ဘနန္ေတာ္လွန္ ေရးကိုဆက္လက္ဆင္ ႏႊဲၾက

#လက္ဘနန္ျပည္တြင ္းကဆိုရွယ္လစ္ေတ ာ္လွန္ေရးဟာအေရွ ႕အလယ္အပိုင္းအတြ က္ပိုမိုက်ယ္ျပန ္႔လာမယ့္ေတာ္လွန ္ေရးအတြက္မီးပြာ းျဖစ္ရမယ္။

ေမဆန္ (ျမန္မာျပန္သည္)

https:// www.marxist.com/ revolution-erupt s-in-lebanon-do wn-with-the-cor rupt-regime.htm

The Spectre - တပ္ဦးဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္(၂)မွာ ေဖာ္ျပမယ့္ေဆာင္ းပါးျဖစ္ပါတယ္