Boliviansk Folke Forsamling lansert

Norwegian translation of Bolivian People’s Assembly launched (June 9, 2005)

Et steg imot arbeiderenes makt og myndighet

Vi publiserer her en oversettelse av resolusjonen som lanserer Folkets Forsamling, godkjent igår i El Alto (Bolivia) ved et møte av rundt 150 folk som representerer 60 forskjellige organisasjoner. Meningen av dette kan ikke bli undervurdert. Dette er et første steg mot etableringen av et organisasjon av arbeider’s makt og myndighet.

Ifoelge et rapport var arbeiderer ifra Senkhata gas og petroleums anlegg, som er leverandøren til La Paz og er på streik, tilstede under møtet. Det bli bestemt at leveransen til arbeiderklasse distrikter i La Paz og El Alto ville bli tillatt, men at lastebilene ville bli voktet av arbeiderene og distriktenes Junta til å forsikre at de ikke var sendt til rike distrikter eller brukt til spekulative hensikter.

Den første forstørret møte av den Nasjonale Originaria* Folkets Forsamling av Bolivia 

De transnasjonale olje selskapene, Nord Amerikansk imperlialisme og de forærdriske bestyrene av den Bolivianske staten har styrtet hele nasjonen inni et dypt politisk, økonomisk og sosial krise, med landet ved grensen til total kollaps. Folket av byen El Alto og igjennom hele landet har en avgjørende rolle å utspille; å berge landet ved et folkets regjering, valgt nedenfra og med virkelig forklarlighet og ansvar til folket.

For den grunnen bringer den Første forstørret møtet av den Originaria Nasjonale Folkets Forsamling følgende beslutninger:

1) Byen av El Alto vil være den Generelle Hovedkvarteren til den Bolivianske revolusjonen i XXXV århunder.

2) Skapelsen av et Forenet Lederskap til den Originaria Nasjonale Folkets Forsamling som et INSTRUMENT AV MAKT, ved ledelsen av Forbundet av Distrikts Junta’s av El Alto (FEJUVE), den Regionale Arbeider’s Forening av El Alto (COR), den Bolivianske Arbeider’s Forening (COB), den Forent Fagforenings Forbundet av Bonde Arbeidere av Bolivia (CSUTCB), Fagforening’s Forbundet av Håndværk’s Arbeidere, Småhandelsmenn av Bolivia, Fagforening’s Forbundet av Gruve Arbeidere av Bolivia, Den Interprovinsiell Transports Forbundet av La Paz og andre mobiliserte sosiale organisasjoner i landet.

3) Skapelsen av Forsyningstjeneste, Selvforsvars, Pressen’s og Politiske komiteer med formål å garantere fremgangen til de organiserte folkets organisasjoner.

4) Vi gjentar at vår kamp for NASJONALISERINGEN OG INDUSTRIALISERINGEN AV HYDROKARBONER er ikke omsettelig.

5) Organiseringen for etableringen av Folkets Forsamlinger i enhver avdeling under lederskapet av COB, Avdelings Arbeideren’s Forbund, og delegerte valgt ifra den brede massen ved møter og cabildos.

6) Avvisningen av alle forsøk til den regjerende klassen til å ved konstitusjonell overtakelse eller valg dempe og bortvise denne folkets bevegelse.

I byen av El Alto, dette den åttende dagen av Juni 2005.

[ NOTAT: ”Originaria henviser til de ”opprinnelige” beboer av landet inntil den Spanske kolonaliseringen.]